Gedragscode VVB


Inleiding
Het bestuur van VV Blankenham wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. VV Blankenham wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders en trainers op dit vlak .
VV Blankenham moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainer en begeleiders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden en bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainer, begeleiders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling
Het bestuur van VV Blankenham wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om beide teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VV Blankenham een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij VV Blankenham wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. De gedragscode moet door iedereen bij VV Blankenham worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? Dan nemen we maatregelen ook wel sancties genoemd.

Algemene gedragsregels
Het bestuur van VV Blankenham vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalveld en de kleedkamers van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn;
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt;
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan;
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers;
• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler;
• Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen;
• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het voetbalveld en de kleedkamers
Het voetbalveld en de kleedkamers zijn voor ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
• Matig je snelheid in de nabijheid van het dorpshuis.
• Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van VV Blankenham de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van VV Blankenham, maar niet tijdens de trainingen.
• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Dient na training en wedstrijd te douchen.
• Houdt de kleedkamer netjes, ook bij uitwedstrijden.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
De begeleider:
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
• Heeft respect voor spelers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
• Verzorgt in overleg met de trainer, de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
• Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
• Zorgt ervoor dat de kleedkamer bij zowel uit als thuiswedstrijden, netjes achtergelaten wordt.
• Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
• Het wasschema en teamkleding bewaakt.
• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
• Heeft respect voor spelers, en begeleiders.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen.
• Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
• Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
o Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
o Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..
o Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd . De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.
   Hoofdsponsor:
   Buienradar:

© VV Blankenham 2024 | website : Alstro Media