Ledeninfo


Bestuur
Het Dagelijks Bestuur wordt op dit moment ingevuld door de volgende personen:

Functie Naam
Voorzitter John Bos
Secretaris Marco Gerards
Penningmeester Patrick de Vries
Alg. bestuurslid Mark braad
Alg. bestuurslid Johan de Leeuw

Voor het Algemeen bestuur wordt het DB versterkt met:
 
Alg. bestuurslid Henry van Benthem
Onderhoud veld Allard Stoter
Website e.d. Mark BraadFuncties en taken
 • Wedstrijdsecretaris (WS) Marco Gerards
 • Leider 1ste Henry van Benthem
 • Leider 2de -
 • Coördinator Belijningen (CB) Johan de Leeuw
 • Coördinator Voetbalveld (CV) Johan de Leeuw
 • Coördinator Trainingen (CT) Henry van Benthem
 • Materiaalbeheerder (MB) Johan de Leeuw
 • Sponsorcommissie Johan de Leeuw
 • Sponsorcommissie Mark Braad
 • Activiteitencommissie Henry van Benthem
 • Activiteitencommissie Mark Braad
 • Activiteitencommissie Marco Gerards
Consul van de KNVB
Henry van Benthem

Contactpersoon van de gemeente Steenwijkerland
Johan de Leeuw

Beheerders van Dorpshuis "de Skulpe"
Wiecher Braad en Lutske Kloosterman
Zeestraat 2
tel. 202851

Info, website en ledenadministratie
Marco Gerards en Mark Braad

Correspondentieadres VV Blankenham
Voetbal Vereniging Blankenham
Secretariaat
Marco Gerards
p.a. Zeestraat 2
8373 EJ Blankenham

Website van VV Blankenham
http://www.vvblankenham.nl

Teletekstpagina, de stand van VV Blankenham
TV-Oost, teletekstpagina 397

Teletekstpagina van KNVB (afgelastingen)
NOS, teletekstpagina 603 categorie B.

Het Dagelijks Bestuur met taken
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tijdens een gewone bestuursvergadering kunnen worden genomen. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Taken van de voorzitter:
• Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
• Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

Taken van de secretaris:
• Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;
• Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem door de vereniging zijn toevertrouwd;
• Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
• Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
• Houdt een lijst bij, waarin tenminste de namen en adressen van alle leden, ereleden en leden van verdienste zijn opgenomen;
• De secretaris is zich gehouden aan de bepalingen neergelegd in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.

Taken van de penningmeester:
• Beheert de gelden van de vereniging;
• Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
• Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
• Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
• Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het lopende verenigingsjaar;
• Voorziet de kascommissie tijdig van informatie ten behoeve van de controle van de boeken.


Hieronder volgen een aantal richtlijnen betreffende de trainingen bij VV Blankenham. Mocht u vragen hebben, dan is ieder bestuurslid bereid het een en ander nader toe te lichten.

Taakomschrijving van de trainer
De trainer dient ruim op tijd voor de trainingen aanwezig te zijn en verlaat als laatste het kleedlokaal. Mocht de trainer zijn verhinderd, dan wordt voor een vervanger gezorgd. Als er geen vervanger gevonden kan worden, dan wordt overlegd met de Coördinator Trainingen (CT). De groepen trainen minimaal 1x per week, de voorkeur gaat uit naar 2x per week. De trainer bereid z’n oefenstof voor en zorgt ervoor dat de aspecten: Techniek, Inzicht en Communicatie (TIC) aan bod komen. De trainer onderhoudt contact met de CT en de leiders om de communicatie optimaal te laten verlopen. De CT is verantwoordelijk voor, en houdt toezicht op het gebruik van materialen (ballen, pionnen, hesjes) en opstallen (lichtinstallatie, kleedlokaal, berging, container) en zorgt dat de spelers zich goed verzorgen (douchen, scheenbeschermers dragen, na afloop geen kleding vergeten). De trainer houdt een presentielijst bij, zodat hij cijfermatig de deelname aan de trainingen kan aantonen. Bij onvoldoende deelname of veelvuldig verzuim van spelers neemt de trainer contact op met de CT en het bestuur.

Afmelden voor de training
Het is belangrijk dat men een goede afmeldprocedure afspreekt met de spelers. Een speler dient zich minimaal 1 uur voor de training af te melden bij de leider van zijn team. Hiervoor geeft de speler altijd een goede reden. Indien een speler zich niet afmeld voor een training zal hij hier op aangesproken worden door de CT. Bij veelvuldig verzuim van de training wordt contact opgenomen met het bestuur.

Afgelasting van een training
Wanneer de weersomstandigheden en/of terreinomstandigheden zodanig slecht zijn, kan de Coördinator Voetbalveld (CV) besluiten dat er niet mag worden getraind. De CV informeert de trainer en brengt de Wedstrijdsecretaris (WS) op de hoogte. Ook de trainer kan besluiten de training niet door te laten gaan, bijvoorbeeld bij onweer, of storm en neerslag. De trainer dient in deze gevallen de spelers te informeren.

Veiligheid van de spelers: scheenbeschermer, onweer en sieraden
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht ook tijdens de training. Bij naderend onweer (bij maximaal 10 seconden tussen de bliksem en het gedonder) wordt in looppas naar het kleedlokaal gegaan. De trainer dient er op toe te zien dat horloges, armbanden, ringen en oorringen worden uitgedaan. Dit in verband met de veiligheid van de speler zelf en hun tegenstanders. Als ze niet uitgedaan kunnen worden, dient men het af te plakken met tape.

Trainingsmateriaal
De trainer krijgt aan het begin van het seizoen o.a. de beschikking over een sleutel van de materiaalcontainer. Aan het eind van het seizoen dient deze weer ingeleverd te worden bij de materiaalbeheerder (MB). Tijdens de training zorgt de trainer voor de verstrekking van de materialen, ook legt hij deze weer op de plaats terug. Van de trainer en de spelers mag verwacht worden dat ze zuinig zijn op het materiaal. Zorg dat er geen materialen zoekraken. Tel de ballen vooraf en na afloop van de training. Indien er een bal wordt vermist (wel eerst goed zoeken!) meldt dit dan aan de MB. Tel bij gebruik van hesjes het aantal. De hesjes worden na de training opgehangen in de kleedkamer zodat ze kunnen drogen.

Materiaalbeheerder
Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt door de MB uitgegeven. Vermissing of kapot trainingsmateriaal wordt zo spoedig mogelijk gemeld bij de MB.

Aanmelden van nieuwe leden
Er dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de secretaris. Er mag altijd meegetraind worden voordat men zich als lid aanmeldt. Aan wedstrijden mag pas deelgenomen worden als men de juiste leeftijd heeft en men lid is van de vereniging.

Activiteitencommissie
Binnen onze vereniging is een activiteitencommissie werkzaam. Naast voetbalactiviteiten mag worden aangenomen dat met name ontspanningsactiviteiten een bijdrage leveren aan "clubliefde" bij de leden. Ontspanningsactiviteiten hebben een bindend karakter. Vanuit beide motieven is het aan te bevelen om activiteiten te organiseren naar aanleiding waarvan een hechte vereniging bereikt kan worden. Onderdelen in het ontspanningsprogramma kunnen bv. zijn: de nieuwjaarsreceptie, een sponsor- en vrijwilligersavond, ontspanningsactiviteiten.

Sponsorcommissie
Voetbalvereniging Blankenham verkrijgt inkomsten uit sponsorovereenkomsten. Het werven van sponsoren en het aanbieden van overeenkomsten dient op verantwoorde wijze te gebeuren. Het is daarom dat bij de vereniging een sponsorcommissie is ingesteld. Wanneer u een kandidaat sponsor heeft, neem dan contact op met het bestuurslid die verantwoordelijk is en fungeert als voorzitter van de sponsorcommissie.

Communicatie
Het is van belang om binnen de vereniging de communicatie goed te regelen. Daarnaast is het belangrijk op een goede verantwoorde manier naar buiten te treden. De info en onze website zijn voor onze vereniging belangrijke communicatiemiddelen. Wil je informatie kwijt neem dan contact op met de beheerder van deze communicatievoorzieningen.

De wedstrijden
• De spelers zullen op een door het voetbalbestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in één van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren, dit onder opgaaf van reden, aan de leider van het desbetreffende team. Wij gaan er dus van uit dat iedere speler aanwezig is bij de wedstrijden van zijn team.
• Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het voetbalbestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het voetbalbestuur.
• Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
• De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
• Het voetbalbestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
• Indien er wedstrijden afgelast worden dan zal de leider zijn team hierover zo spoedig mogelijk informeren. Afgelastingen door de KNVB zijn te vinden op NOS teletekstpagina 603.

Sportief en correct gedrag
De trainer heeft een voorbeeldfunctie richting de spelers, een goed voorbeeld doet (meestal) goed volgen. Orde, netheid en gedrag bij zowel trainingen als bij wedstrijden alsmede in de kleedkamers en kantine zijn belangrijk en geven duidelijkheid. Correctheid ten opzichte van elkaar is noodzakelijk, met andere woorden behandel een ander op een manier zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Spelers dienen op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dit geldt zowel voor de training als de wedstrijd. Zorg voor een goede afmeldregeling met de spelers. Indien verhindert, dient een speler zich op tijd af te melden. De trainer en leider zien erop toe dat de spelers zich aan de gemaakte afspraken houden. De trainer vertegenwoordigt ook de vereniging, hij dient, indien er problemen zijn met een speler, dit kenbaar te maken aan de CT en het bestuur.

Naar de buitenwereld
De trainer representeert VV Blankenham bij uit- en thuiswedstrijden. Het bestuur verwacht dat de trainer met gedrag, woord en gebaar een goede vertegenwoordiger van onze vereniging zal zijn. Een trainer brengt nooit de naam van de vereniging tegenover de spelers in diskrediet, kritiek kan de trainer leveren bij het bestuur.
   Hoofdsponsor:
   Buienradar:

© VV Blankenham 2024 | website : Alstro Media